เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ครอบครัว ก.ไก่"
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยง / ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับชุมชน  รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
8
29 ก.ย. – 3 ต.ค. 57
โจทย์ :
ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
Key  Questions
ถ้าเด็กๆอยู่โดยไม่มีเพื่อนจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :ร่วมระดมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวคนกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking : ปั้นดินน้ำมันความสัมพันธ์ครอบครัวกับชุมชน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คำคล้องจอง ชุมชนของหนู
นิทานเรื่อง “เพื่อนบ้าน”
- นิทานเรื่อง “พี่ไข่สู้ๆ”

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนท่องคำคล้องจอง “ชุมชนของหนู” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่า ครอบครัวไก่หรือครอบครัวคนมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
-นักเรียนคิดว่าไก่กับคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวไก่กับคนและสิ่งมีชีวิตอื่น
ใช้
นักเรียนทำใบงานเขียน web ความสำคัญของครอบครัว
ชง
 -ครูเล่านิทานเรื่อง “เพื่อนบ้าน” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญกับครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว
ความสำคัญของครอบครัวกับชุมชน
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันชุมชนของหนู
ชง
 - ครูเล่านิทานเรื่อง “พี่ไข่สู้ๆ”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “จะเป็นอย่างไรถ้าบนโลกนี้มีแต่คนอาศัยอยู่และไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเลย?
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น ไก่ หมู ข้าว มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเรา?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จากไหมพรม

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web ความสำคัญของครอบครัว
ความสัมพันธ์ครอบครัว
 - ปั้นดินน้ำมันชุมชนของหนู
-ประดิษฐ์ดอกไม้จากไหมพรม
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชนและสิ่งมีชีวิตอื่น

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยง / ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับชุมชน  รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 8 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวไก่ ครอบครัวคนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งเด็กๆได้ฟังนิทาน /ดูคลิปวีดีโอ หลังจากนั้นคุณครู กระตุ้นด้วยคำถามว่า ถ้าวันหนึ่งเราอยู่บนโลกใบนี้คนเดียว รู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไร ? เด็กๆสามารถให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องโอบอ้อม : รู้สึกเหงาค่ะ
  น้องตุ๊กตุ่น : ถ้าเราอยู่คนเดียว ก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ทำอาหารกินเองค่ะ
  น้องกุ้ง : รู้สึกเสียใจค่ะ
  น้องน้ำ : เหมือนที่เรามีของเล่นเอาไว้เล่น ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เล่นครับ
  น้องฟอร์ด : ไก่กับคนก็สารมารถเป็นเพื่อนกันได้ครับ
  น้องแป้ง : ถ้าเราไม่มีเพื่อน ก็จะเหงาค่ะ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกกับการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำใบงานความสัมพันธ์ของครอบครัว ปั้นดินน้ำมัน เมื่อทำเสร็จแต่ละกลุ่มได้ออกมาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องได้ฟัง สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจตามแบบฉบับของกลุ่มตนเองได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ