เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ครอบครัว ก.ไก่"
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับอาชีพของคนในครอบครัว สามารถบอกความเหมือน/ความต่างของแต่ละอาชีพและสถานที่เกี่ยวข้องได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
6
15 ก.ย. – 19 ก.ย. 57
โจทย์ :
อาชีพ/สถานที่
Key  Questions
- นักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้าง?
- สถานที่และอาชีพมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัว
Blackboard  Share : โตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไร?
Wall  Thinking : วาดภาพอาชีพในฝัน
 Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง ใครๆก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น
นิทาน เรื่อง แม่ไก่สีแดง
- ภาพโปสเตอร์อาชีพต่างๆ
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทาน เรื่อง ใครๆก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
 - ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้าง และโตขึ้นอยากเป็นอะไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ชง
ใช้
-นักเรียนทำใบงานวาดภาพอาชีพในฝัน
ชง
- ครูนำภาพโปสเตอร์อาชีพต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพมีความเหมือน/ความแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับภาพ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพของคนในครอบครัวและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้าวันหนึ่งคนในครอบครัวไม่มีงานทำจะเป็นอย่างไร?
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันอาชีพที่ตนเองชอบ
ชง
- มีวิทยากรพิเศษ (ผู้ปกครอง) มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพที่ทำ (ชาวนา/ค้าขาย)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครทำอาชีพชาวนาเลยจะเป็นอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ชง
- ครูนำบัตรคำอาชีพต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมแสดงท่าทางต่างๆจากบัตรคำที่ให้ไป
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้าเราไม่ทำงานจะเป็นอย่างไร?
ชง
- ครูเล่านิทาน เรื่อง แม่ไก่สีแดง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูเพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพค้าขาย
-นักเรียนจะเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับประกอบ
อาหารเมนูไหมพรมทอดกรอบ
ใช้
นักเรียนร่วมกันประกอบอาหา เมนู ไหมพรมทอดกรอบ

ชิ้นงาน
-ใบงานวาดภาพอาชีพในฝัน
-ปั้นดินน้ำมันอาชีพที่ตนเองชอบ
-ประกอบอาหาร เมนูไหมพรมทอดกรอบ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ดูและได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัว
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของคนในครอบครัวว่าเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 6 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ/สถานที่ คุณครูเล่านิทาน “ใครๆก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น”และนำบัตรภาพแต่ละอาชีพมาให้เด็กๆได้สังเกต พร้อมกับกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้าง แต่ละอาชีพเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? โตขึ้นนักเรียนอยากประกอบอาชีพอะไร? เด็กๆสามารถตอบตามความเข้าใจของตนได้เป็นอย่างดี เช่น
  น้องนโม : คนมีหลายอาชีพ แม่ไก่ก็มีอาชีพ คือ ออกไข่ และฟักไข่ครับ
  น้องหนุน : แต่ละอาชีพต่างกัน เพราะครูต้องสอนเด็ก และตำรวจต้องจับผู้ร้ายครับ
  น้องตุ๊กตุ่น : หมอจะต้องทำงานที่โรงพยาบาลค่ะ
  น้องโอบอ้อม/ใยแก้ว/ตุ๊กตุ่น : หนูอยากเป็นพยาบาลจะได้รักษาคนไข้คะ
  น้องน้ำ : ผมอยากเป็นตำรวจครับ จะได้จับผู้ร้าย
  น้องเป้ : ผมอยากเป็นพ่อค้า เพราะจะได้ขับรถขายของครับ
  น้องแป้ง/น้องหยก : หนูอยากเป็นนักร้อง จะได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังคะ
  น้องบอส : ผมอยากเป็นพ่อครัว อยากทำอาหารให้คุณพ่อ คุณแม่ทานครับ
  น้องแก้ม : หนูอยากเป็นคุณครูเหมือนคุณแม่ค่ะ
  น้องฟอร์ด/น้องต้นกล้า/น้องนโม/น้องโชว์ : ผมอยากเป็นทหาร จะได้ยิงคนร้ายครับ
  ในวันต่อมา คุณครูก็ได้ถามเด็กๆว่า อาชีพแต่ละอาชีพมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างไร และถ้าวันหนึ่งทุกคนไม่มีอาชีพทำจะทำอย่างไร เด็กๆสามารถตอบคำถามตามความเข้าใจของตนได้เป็นอย่างดี เช่น
  น้องเต้ : ตำรวจต้องอยู่ที่สถานีตำรวจ แต่ทหารจะอยู่ในป่าครับ
  น้องมินทร์ : ชาวนาก็อยู่นา ไถนา ดำนา เกี่ยวข้าวค่ะ
  น้องกุ้ง : หมออยู่โรงพยาบาล จะได้รักษาคนไข้ค่ะ
  น้องป๋อ : พระอยู่ในวัดครับ
  น้องแก้ม : ถ้าไม่มีอาชีพก็ไปหาอาหารในป่ากินคะ
  น้องหนุน : ไปอยู่นาหาปลา ปู และข้าวที่ปลูกไว้กินครับ
  น้องฟอร์ด : ไปหาผลไม้ในป่าครับ
  น้องตุ๊กตุ่น : ถ้าเราไม่ทำงานก็ต้องไปหาเมล็ดผักที่แก่ๆ เพื่อเอามาปลูกที่บ้านเอาไว้กิน ไม่มีเงินก็อยู่ได้ และเลี้ยงไก่ออกไข่ให้แล้วนำไปขายคะ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำใบงานวาดภาพอาชีพในฝัน การปั้นดินน้ำมันอาชีพของหนู การประดิษฐ์ตุ๊กตาไก่จากไหมพรม ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือและความสัมพันธ์ของตา เด็กๆสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ