เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ครอบครัว ก.ไก่"
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

week1- 2

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
1 2
11-22 ส.ค. 2557
โจทย์ :
 เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : ชื่อ Topic
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ “แม่ไก่ใจดี”
- นิทาน เรื่อง “ดาวลูกไก่”

ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าบ้านของคนกับไก่เหมือน/ต่างกันอย่างไร?
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง “แม่ไก่ใจดี.”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร?” “สิ่งที่เห็นในคลิปวีดีโอมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ใช้
นักเรียนปั้นดินน้ำมันครอบครัวหรรษา
ชง
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “ดาวลูกไก่” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องไก่
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ใช้
นักเรียนทำใบงานวาดภาพต่อจุดภาพไก่
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร  ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไร?”
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง ต่อ
การ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่
ต้องการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.2/2557
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อ Topic ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic โดยใช้วิธีการ
 Blackboard  Share
- นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด Black board Shareและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

ชิ้นงาน
- Card & Chart วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ใบงานวาดภาพต่อจุดรูปไก่
-ปั้นดินน้ำมันครอบครัวหรรษา
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับการดู คลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง “แม่ไก่ใจดี.”

ความรู้ :
แสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สิ่งต่างๆโดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจากการเดินสำรวจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่า
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ภาพตัวอย่างกิจกรรม


                         
                                     


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. เช้าวันจันทร์ ที่ 4 ส.ค. 57 เป็นสัปดาห์แรกที่น้องๆอนุบาล 1 เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ Q.2/2557 คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน ขณะที่เดินสำรวจเด็กๆ ก็มีคำถามขึ้นมาตลอดเวลา
  น้องชิน : คุณครูครับทำไมพี่หมูถึงอยู่ในคอกด้วยครับ ?
  น้องบอส: คุณครูครับเมื่อกี้พี่ผีเสื้อ และพี่กิ้งกือเดินมาทักทายผมครับ ?
  น้องหนุน : ครูครับทำไมในทุ่งนามีพี่หอยเชอรี่เต็มเลย แล้วกินได้ไหมครับ?
  วันต่อมาเด็กๆได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง ไก่โต้งชวนตื่นเช้า ซึ่งคุณครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีแววตาความตื่นเต้น สนใจ และตั้งใจชมวีดีโอเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นคุณครูได้ตั้งคำถามกับเด็กๆว่า “เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” หลายคนสามารถบอกเล่าความรู้สึกได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น
  น้องมโม : ชอบพี่ไก่เพราะพี่ไก่ตื่นแต่เช้าและมีน้ำใจเดินไปปลุกเพื่อนๆให้ตื่นนอนครับ
  น้องใยแก้ว : ชอบพี่ไก่ เพราะพี่ไก่มีเพื่อนเยอะค่ะ
  น้องต้นกล้า: หนูชอบพี่ไก่ น่ารักดี เพราะขยันเดินไปปลุกเพื่อนๆ ครับ
  น้องกุ้ง : ชอบพี่ไก่ เพราะตื่นเช้าและยังขันเรียกคนอื่นให้ตื่นด้วยค่ะ
  จากนั้นทุกคนได้วาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ปรากฏว่าส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เรื่องครอบครัวไก่ มีบางส่วนที่อยากเรียนเรื่องที่ต่างคือ
  น้องนโม/น้องแก้ม : อยากเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ เพราะว่าเคยฟังนิทานเกี่ยวกับไดโนเสาร์ครับ
  น้องมินทร์ : อยากเรียนรู้เรื่องหมู่บ้านกวางงอย เพราะรักหมู่บ้านของตนเองค่ะ
  น้องหนุน/น้องต้นกล้า : อยากเรียนเรื่องกระต่าย เพราะว่าชอบกระต่ายครับ
  และในวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์เด็กๆได้ร่วมกันตั้งชื่อ Topic และได้ชื่อว่า Topic “ครอบครัว ก.ไก่”
  สัปดาห์ที่สอง คุณครูเชื่อมเข้าสู่สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว ก.ไก่ โดยภาพรวมทุกคนสามารถบอกได้เกี่ยวกับครอบครัว อย่างเช่น
  น้องฟอร์ด : ไก่มีบ้านครับ
  น้องหยก : แม่ไก่ออกไข่ค่ะ
  น้องแป้ง : ไก่มีปากแหลมค่ะ
  น้องน้ำ : ไก่ชอบคุ้ยเขี่ยหาอาหารครับ
  น้องมินทร์ : ทำไมไก่มีขนคะ
  น้องแก้ม : ทำไมลูกเจี๊ยบถึงมีสีเหลืองคะ
  น้องโชว์ :ไก่ว่ายน้ำได้ไหมครับ
  น้องป๋อ : ทำไมลูกไก่ถึงตายครับ
  น้องเต้ : ทำไมแม่ไก่ต้องกางปีกโอบลูกไก่ครับ
  อีกทั้งสัปดาห์นี้เด็กๆสนุกกับการทำกิจกรรมเทศกาลขนมแห่งรัก เมนู ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และนำไปแบ่งปันให้กับพี่ๆได้ชิมค่ะ ได้ทำชิ้นงานทาสีเปลือกไข่และประดิษฐ์ไก่ ซึ่งทุกคนตั้งใจและสนุกกับกิจกรรม สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ