เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ครอบครัว ก.ไก่"
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเองและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
1 ก.ย. – 5 ก.ย. 57
โจทย์ :
บทบาหน้าที่และการปฏิบัติตน
Key  Questions
ทำไมพ่อกับแม่ต้องทำงาน?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนและการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
 Blackboard  Share :การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
 Wall  Thinking : ใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง คุณแม่นักซักผ้า
 “ แม่ร้องลูกเต้น
- เพลง “แม่ไก่ใจดี”

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงแม่ไก่ใจดี
- ครูและนักเรียนสังเกตพฤติกรรมการดำรงชีวิตของไก่
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร? “ทำไมลูกไก่ถึงเดินตามแม่ไก่ตลอดเวลา?” “ทำไมแม่ไก่ต้องกางปีกเวลาที่มีคนเข้าใกล้ลูกไก่?
 เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเจอจากการสังเกตครอบครัวของไก่
 ใช้
นักเรียนทำใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ
ชง
 ครูเล่านิทาน เรื่อง คุณแม่นักซักผ้า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ทำไม พ่อ แม่ ต้องทำงาน?
-นักเรียนจะทำอย่างไรถ้าพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน?
-ถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่ทำหน้าที่ของตนเองจะเกิดอะไรขึ้น? แล้วเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัว
ชง
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “ แม่ร้องลูกเต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่น
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อคุณพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย?
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อพี่และน้อง?
- เมื่อเราพบเจอบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวจะปฏิบัติตนอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่น
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาเปลือกไข่
ชิ้นงาน
-ใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ (นิ้วมือ)
- ประดิษฐ์ตุ๊กตาเปลือกไข่
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกของคนในครอบครัวว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเองและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สิ่งต่างๆโดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจากการเดินสำรวจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่/การปฏิบัติตนของไก่และคน คุณครูได้กระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าแม่ไก่มีหน้าที่ทำอะไร?”
  น้องตุ๊กตุ่น : แม่ไก่คุ้ยเขี่ยพื้นดินเพื่อหาอาหารให้ลูกกินคะ
  น้องใยแก้ว : เวลาลูกไก่นอน แม่ไก่จะกางปีกให้ลูกเพื่อความอบอุ่น และเวลาลูกไก่หิว ก็จะเดินตามแม่ไก่และร้องเจี๊ยบๆคะ
  น้องโอบอ้อม : แม่ไก่วิ่งไล่จิกคนเพราะกลัวคนจะแย่งลูกไก่ไปจากแม่ไก่คะ
  น้องหยก : ลูกไก่และแม่ไก่มีปากแหลม เพราะเอาไว้จิกอาหารคะ
  จากนั้นคุณครูใช้คำถามเชื่อมโยงสู่ครอบครัวของคน “นักเรียนรู้ไหมว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องทำงาน” เด็กๆสามารถให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องชิน : แม่ดูแลเด็กๆและน้องพลอยครับ
  น้องใยแก้ว : ดูแลแปลงผักคะ
  น้องโอบอ้อม : แม่เล่นโยคะ เพื่ออายุยืนยาว ผอมและไม่อ้วนคะ
  น้องมินทร์ : หนูช่วยพ่อแม่กวาดบ้านและซักผ้าคะ
  น้องบอส : ช่วยแม่ตักน้ำเข้าห้องน้ำครับ
  น้องเต้ : ช่วยล้างจาน ถูบ้านและรดน้ำต้นไม้ครับ
  น้องหนุน : ที่พ่อแม่ต้องทำงานเพื่อหาเงินให้ลูกได้ซื้อของกินครับ
  น้องนโม : เพราะพ่อแม่หาเงินให้ลูกมาโรงเรียนครับ
  น้องน้ำ : เพราะจะได้ซื้อของเล่นให้ลูกครับ
  น้องป๋อ : เพราะจะได้มีเงินสำหรับซื้ออาหารให้กับพ่อแม่ และลูกๆได้ทานครับ
  น้องเป้ : ถ้าแม่ไม่ทำงานก็จะไม่มีเงิน แต่พ่อผมไปทำงานทุกวันครับ
  น้องกุ้ง : ถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงิน ไม่มีข้าว และไม่มีอาหารทาน
  น้องแก้ม : เราก็ทำอาหารทานเองก็ได้ เวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน
  น้องตุ๊กตุ่น : แล้วเราจะหาผักได้ยังไง เพราะไม่มีเงิน ถ้าพ่อกับแม่ไม่ทำงาน
  น้องฟอร์ด : หาตามทุ่งนา มีข้าว ผักบุ้ง หอยเชอรี่และปูครับ ไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยครับ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกและตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งได้ทำชิ้นงาน ต่อเติมภาพจากใบไม้ให้เป็นรูปไก่ และยังได้ทำเทียนหอมใส่เปลือกไข่ ซึ่งเด็กๆสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ