เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ครอบครัว ก.ไก่"
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

week7

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความหมาย และเห็นคุณค่าความสำคัญของครอบครัวได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
7
22ก.ย. – 25 ก.ย. 57
โจทย์ :
ความหมาย คุณค่า ความสำคัญ
Key  Questions
-นักเรียนคิดว่าครอบครัวสำคัญอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัว
Wall  Thinking : ประดิษฐ์โมบายครอบครัว
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู                                      
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-นิทานเรื่อง “พี่ไข่ไม่อยากโต”
-นิทาน “ครอบครัวแสนสุข”

ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “พี่ไข่ไม่อยากโต”
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าครอบครัวของแม่ไก่สำคัญอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวไก่
ชง
ครูเล่านิทาน “ครอบครัวแสนสุข”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวคน
  ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “จ๊ะเอ๋?
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้สึกอย่างไร และได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์โมบายครอบครัวของหนู
ชง
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของครอบครัว และการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างไร และจะทำอย่างไร?
ใช้
นักเรียนเล่นละคร “ครอบครัวสุขสันต์


ชิ้นงาน
-ประดิษฐ์โมบายครอบครัวของหนู
-ละคร “ครอบครัวสุขสันต์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทละครที่จะเล่น

ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความหมาย และเห็นคุณค่าความสำคัญของครอบครัวได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างภาพกิจกรรม

ภาพตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 7 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัวของไก่กับคน ซึ่งคุณครูได้ กระตุ้นด้วยคำถามว่า ครอบครัวมีความสำคัญอย่างไร? และ เมื่อเราอยู่กับคนในครอบครัวรู้สึกอย่างไร? เด็กๆต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องโอบอ้อม /น้องตุ๊กตุ่น : รู้สึกดีใจที่ได้อยู่กับ พ่อ แม่ค่ะ
  น้องบอส /น้องชิน/น้องเป้ : รู้สึกอบอุ่นครับ
  น้องกุ้ง : รู้สึกรักทุกคนในครอบครัวค่ะ
  น้องนโม : รู้สึกมีความสุขมากครับถ้าอยู่กับครอบครัว
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกกับการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำชิ้นงานหุ่นนิ้วมือ เมื่อทำเสร็จแต่ละกลุ่มได้ออกมาเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องได้ฟัง สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจตามแบบฉบับของกลุ่มตนเองได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ