เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ครอบครัว ก.ไก่"
Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างของที่อยู่อาศัยของคนและไก่ได้อีกทั้งดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
5
8 ก.ย. – 12 ก.ย. 57


โจทย์ :
บ้าน/ที่อยู่อาศัย
Key  Questions
ทำไมต้องมีบ้าน?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยของคนกับไก่
Wall  Thinking : ใบงานพับบ้านจากกระดาษ
 Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-นิทาน เรื่อง “บ้านน้อย
นิทาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว 
เพลง “คนมีปัญญา
ภาพโปสเตอร์รูปบ้าน
-ครอบครัวสุขสันต์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “บ้านน้อย
- ครูและนักเรียนสังเกตบ้าน/ที่อยู่อาศัยของไก่
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “บ้านของคนกับไก่เหมือน/ต่างกันอย่างไร?  “ทำไมไก่ต้องมีบ้าน?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งพบเจอและสังเกตเห็นบ้าน/ที่อยู่ของไก่
ชง
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “ลูกหมูสามตัว  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้าน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “ทำไมต้องมีบ้าน? นักเรียนคิดว่าบ้านสามารถสร้างจากอะไรได้บ้าง?
- บ้านของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้าน
ใช้
นักเรียนพับบ้านจากกระดาษและตกแต่งตามจินตนาการ
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันฟังวิทยากร (ผู้ปกครองเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์วิธีการสร้างบ้าน)
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ถ้าวันหนึ่งไม่มีช่างสร้างบ้านจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “คนมีปัญญา
- ครูนำภาพโปสเตอร์รูปบ้านแบบต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “นักเรียนคิดว่าถ้าภายในบ้านไม่มีห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอนจะเป็นอย่างไร” ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านที่สังเกตเห็นจากภาพโปสเตอร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ครอบครัวสุขสันต์
- ครูเล่าความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองให้นักเรียนฟัง
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเล่าความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อหมู่บ้านของตนเอง” ?
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์บ้านจากกล่องนม
ชิ้นงาน
- พับบ้านจากกระดาษและตกแต่งตามจินตนาการ
-นักเรียนประดิษฐ์บ้านจากกล่องนม(งานกลุ่ม)
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งทีได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้าน/ที่อยู่อาศัยของคนกับไก่
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างของที่อยู่อาศัยของคนและไก่ได้อีกทั้งดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สิ่งต่างๆโดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจากการเดินสำรวจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้
อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
-   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 5 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน/ที่ยู่อาศัยของคนและสัตว์ต่างๆ ซึ่งครูพาเด็กๆเดินสำรวจดูบ้านของสัตว์ต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน ขณะที่เดินนั้นคุณครูใช้คำถามกระตุ้นว่า สัตว์อะไรบ้างที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ ในน้ำ และในดิน ? เด็กๆสามารถตอบตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี
  น้องป๋อ : มีแมงมุม มด นก ผึ้งและงูครับ
  น้องโอบอ้อม : กระรอกสร้างบ้านบนต้นไม้ เจาะรูและเอาหญ้าแห้งรองด้านล่างเพื่อจะได้นุ่มสบายและอุ่นคะ
  น้องแก้ม : ผีเสื้อจะบินรอบต้นไม้ ดอกไม้ และก็จะวางไข่ไว้บนใบไม้
  น้องหนุน : พี่มดแดงสร้างบ้านบนต้นไม้ ถ้าคนไปจับมดก็จะกัดครับ
  น้องเป้ : แต่พี่มดดำอยู่ในรูใต้พื้นดิน เวลาเดินเหยียบมดดำก็จะกัดเจ็บกว่ามดแดง เพราะตัวเล็กกว่าครับ
  น้องชิน : ใต้ดินมีไส้เดือน ตะขาบ และด้วงครับ
  น้องตุ๊กตุ่น : ปูอยู่ในรู และอยู่ในน้ำได้คะ
  จากนั้นคุณครูใช้คำถามต่อว่า ถ้าคนสามารถอาศัยอยู่บนต้นไม้ ในน้ำ และในดิน จะเป็นอย่างไร
  น้องโชว์ : คนสร้างบ้านในน้ำไม่ได้ เพราะน้ำก็จะท่วมคนก็ตายครับ
  น้องต้นกล้า: ถ้าคนอยู่ในน้ำปลาก็จะกินบ้านและคนตายครับ แต่ น้องโอบอ้อม: ปลากินบ้านไม่ได้เพราะมันแข็งค่ะ
  น้องน้ำ : คนอยู่ในรูไม่ได้ไม่มีอาหาร และหายใจไม่ออกครับ
  น้องหนุน/น้องฟอร์ด : ถ้าเราอยู่ในรูเราก็เอาบันไดไว้สำหรับขึ้นลง อาหาร เสื้อผ้า และที่นอนไปด้วยครับ
  น้องนโม : เอาไข่เข้าไปในรูด้วย เพราะจะได้ทอดกินเวลาหิวครับ
  น้องหยก : ในรูพื้นแข็ง เราต้องเอาที่นอน และผ้าห่มไปด้วยคะ
  ในวันอังคารมีคุณตา และคุณพ่อ 2 คน ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างบ้านให้กับเด็กๆได้ฟัง อีกทั้งได้เตรียมแบบแปลนบ้านมาให้เด็กๆได้ดูกันว่าส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้าง มีวิธีการสร้างอย่างไร บ้านสามารถสร้างจากอะไรได้บ้าง และถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านเด็กๆจะอยู่ที่ไหน เด็กๆตื่นเต้นกับการฟังเรื่องราวดีๆจากคุณตา และคุณพ่อ เด็กๆสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี เช่น
  น้องมินทร์ : มีหลังคา มีตัวบ้าน และมีเสาคะ
  น้องตุ๊กตุ่น : มีกระจก ประตูและหน้าต่างคะ
  น้องเต้ : บ้านต้องมีเสา ถ้าไม่มีเสาก็ไม่สามารถสร้างบ้านได้
  น้องบอส : บ้านของผมมี 2 ชั้น เป็นปูนและเป็นไม้ครับ
  น้องใยแก้ว : บ้านของหนูมี 1 ชั้น เป็นบ้านปูนคะ
  น้องตุ๊กตุ่น : ฟางนำมาสร้างเป็นหลังคาบ้านได้คะ
  น้องหยก : เอาอิฐมาสร้างเป็นบ้านได้คะ
  น้องนโม : เอาปูนมาสร้างบ้านครับ เพราะจะได้แข็งแรง
  น้องน้ำ : เอาหินมาสร้างเป็นบ้านได้ครับ
  น้องแป้ง : เอาไม้มาสร้างเป็นบ้าน และประตูได้คะ
  และในวันศุกร์มีพี่ๆม.3 ได้มาทำกิจกรรมกับน้อง คือ พาน้องส่องกล้องจุลทัศน์ดูเซลล์ของว่านกาบหอย มด เชื้อรา และทดลองภูเขาไฟระเบิด เด็กๆตื่นเต้นและสามารถบอกได้ว่าเห็นอะไรได้เป็นอย่างดี เช่น
  น้องชิน : เห็นพี่สีชมพูเต็มไปหมดเลย และมีจุดๆด้วยครับ
  น้องนโม : เห็นพี่จุดดำกระจายเต็มไปหมดและดิ้นด้วยครับ
  น้องแก้ม : เห็นแต่ขามดแดงเยอะมากคะ
  น้องหนุน : ภูเขาไฟระเบิดจะมีลาวาไหลออกมาและคนก็ตาย
  น้องกุ้ง : เห็นสีแดงออกมาจากรู เป็นฟองคะ
  น้องมินทร์ : ลาวาไหลออกมาไดโนเสาร์ก็ตายหมดเลยคะ
  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่องกล้องจุลทัศน์ การทดลองภูเขาไฟระเบิด และพับบ้านจากกระดาษสวยๆ เด็กๆตื่นเต้น และสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีคะ

  ตอบลบ